BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENTA DS. INWESTYCJI
w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymiar czasu pracy:

 • 1 etat

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1282 ze zm.),
 2. wykształcenie wyższe I lub II stopnia w zakresie budownictwa, geodezji lub planowania przestrzennego,
 3. minimum dwuletni staż pracy,
 4. znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • obsługa programów geodezyjno – kartograficznych, CAD;
 • staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
 • obsługa programów kosztorysowych.

Umiejętności:

 • obsługa komputera (pakiet Office);
 • umiejętność stosowania przepisów;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność;
 • umiejętność posługiwania się mapami zasadniczymi i ewidencyjnymi oraz z zakresu
 • planowania przestrzennego;
 • komunikatywność, kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie, nadzór i rozliczenie inwestycji;
 • składanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i projektów;
 • regulacja stanów prawnych i zamian nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu styczniu 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 11. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl

Szczegółowych informacji o wydziale i stanowisku pracy udziela Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 76 8779 120.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 1 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. inwestycji”, w terminie do 25 lutego 2021 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).

Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. INWESTYCJI w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.02.2021 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.02.2021 12:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 158