OGŁOSZENIE
o zamiarze zawarcia umowy – usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu: 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: 

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Złotoryja, krajowy numer identyfikacyjny, PL. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, Polska, woj. dolnośląskie, tel. (0 76) 87 79 100, fax: (0 76) 87 83 120, adres strony internetowej (URL): www.zlotoryja.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Złotoryi

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

Usługa kompleksowego utrzymania i pielęgnacji oraz urządzania terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Złotoryi, w okresie od dnia 01.03.2021 r. do dnia 28.02.2022 r. obejmująca pielęgnację trawników, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, ścinanie i dosadzanie drzew i krzewów. Szczegółowy zakres określają opisy przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki do zaproszenia do negocjacji.

II.5) Główny kod CPV): 77300000-3, Dodatkowe kody CPV: 77310000-6, 77312100-1, 77313000-7, 77314100-5, 77315000-1, 77341000-2, 77342000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 554.734,63

Waluta: PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

Zamówienie udzielane jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP. Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego – Gminę Miejską w Złotoryi, osobie prawnej – Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. w Złotoryi. Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzanie sprawami osoby prawnej, oraz ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego. RPK Sp. z o. o. w Złotoryi działa w zakresie działań powierzonych jej w statucie i określonych przez Zamawiającego. Zamawiający, jako organ założycielski sprawuje wobec dyrektora i spółki funkcję organu nadzorującego. W tym zakresie dokonuje kontroli i oceny działalności spółki oraz pracy dyrektora spółki, która obejmuje m. in.:

1)realizację zadań statutowych

2)prawidłowość gospodarowania mieniem

3)gospodarkę finansową

Określony na podstawie statutu oraz sprawozdań finansowych odsetek działalności na rzecz zamawiającego wynosi 90 %. Powierzone zadanie mieści się w ramach działalności statutowej RPK
Sp. z o. o. w Złotoryi.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1) NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Złotoryi, Al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, Polska, woj. dolnośląskie

IV. 2) Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 213 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 213 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi na "Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Złotoryi"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:12.02.2021 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Gałązka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:15.03.2021 14:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 42