Zaproszenie do składania ofert

Zamawiająca – Gmina Miejska Złotoryja, w ramach postępowania o wartości poniżej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 130 000 złotych, zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę komórek lokatorskich w podwórzu budynku mieszkalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi.

1. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653
Tel. 76/ 8779 100, Fax 76/ 8783 120

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót:

 • Dokonać ręcznej rozbiórki ( demontaż) stolarki okiennej i drzwiowej, zdjecie skrzydeł drzwiowych z zawiasów, wykucie ościeżnic okiennych z murów;
 • Dokonać rozbiórki pokrycia komórek z papy asfaltowej;
 • Dokonać rozbiórki pokrycia dachowego z lekkich płyt falistych(onduline)
 • Dokonać rozbiórki pokrycia dachowego z desek oraz konstrukcji nośnej dachu;
 • Dokonać ręcznej i mechanicznej rozbiórki ścian zewnętrznych konstrukcyjnych oraz ścianek działowych z cegły pełnej w części dolnej i górnej kompleksu komórek;
 • Dokonać mechanicznej rozbiórki posadzek betonowych w istniejących komórkach;
 • Dokonać rozbiórki stopni schodowych z cegły pełnej( zewnętrzne i wewnętrzne);
 • Dokonać mechanicznego zasypania piwnicy( gruz + materiał sypki ( pospółka, piasek);
 • Dokonać wywiezienia gruzu, ziemi i odpadów budowlanych na wysypisko wskazane przez Inwestora.

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane zgodnie z projektem rozbiórki opracowanym przez inż. Ryszarda Wójcika , ul. Letnia 4A/5, 59-500 Złotoryja oraz przedmiarem, stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Przedmiar załączony do postępowania stanowi materiał pomocniczy, Wykonawca winien zapoznać się z obiektem, dokonać indywidualnej oceny prac i przeprowadzić własne pomiary.

3. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 30.04.2021 r.

4. Forma rozliczenia:

Zamawiająca zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe.

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania, przedłożeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i pozytywnie przeprowadzonym odbiorze, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającej.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 01.03.2021 r. lub drogą elektroniczną: wm@zlotoryja.pl z dopiskiem: ,,Rozbiórka komórek lokatorskich w podwórzu budynku mieszkalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi.

6. Osoby uprawnione do kontaktu:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą jest:

Naczelnik Wydziału Mienia - tel. 76/ 87 79 130,

Referent ds. remontów - tel. 76/ 87 79 132

7. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 – Przedmiar;
 3. Załącznik nr 3 – Projekt.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę komórek lokatorskich w podwórzu budynku mieszkalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:17.02.2021 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marzena Kurasz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:02.03.2021 15:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 103