ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a. oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) – zwanej dalej ustawą ooś zawiadamiam wszystkie strony postępowania, że na wniosek Pana Mateusza Cuske, Eco-Progress Mateusz Cuske, ul. Jana Długosza 31/4, 51-162 Wrocław, Pełnomocnika Inwestora Sungeel Hitech Poland Sp. z o. o., ul. Krucza 68/9, 53-411 Wrocław, dnia 11.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi.

Jednocześnie informuję, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia, w związku z tym, działając na podstawie art. 77 ust 1 ustawy ooś, tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o uzgodnienie w trybie art. 106 k.p.a. warunków realizacji ww. przedsięwzięcia oraz do państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi o opinię dotyczącą warunków realizacji ww. inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 ust. 1 pkt. 41 i pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), dla których jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Złotoryja.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony i ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego postępowania mogą być wnoszone w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi – Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, we wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30, w piątki od 7:30 do 14:30, w pozostałe dni od 7:30 do 15:30, z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa COVID-19, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie lub w formie elektronicznej na adres a-mail: um@zlotoryja.pl, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tut. organu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Złotoryja.

Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski

Sprawę prowadzi: Ewelina gałązka – Podinspektor ds. ochrony środowiska 76 8779 131

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:22.02.2021 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gałązka Ewelina
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:22.02.2021 15:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 223