OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) – zwanej dalej ustawą ooś

podaję do publicznej informacji

że Burmistrz Miasta Złotoryja przystępuje do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Pana Mateusza Cuske, Eco-Progress Mateusz Cuske, ul. Jana Długosza 31/4, 51-162 Wrocław, Pełnomocnika Inwestora Sungeel Hitech Poland Sp. z o. o., ul. Krucza 68/9, 53-411 Wrocław.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Złotoryja. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 41 i pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i tym samym sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został zamieszczony na stronie Urzędu Miejskiego w dziale Miasto Złotoryja zakładka Ochrona Środowiska.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami SARS-CoV 2 do czasu odwołania tego stanu, realizując obowiązek wynikający z art. 73 § 1 k.p.a., w celu zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy, uzyskaniem informacji, wyjaśnień w powyższej sprawie należy kontaktować się z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie.

W terminie 30 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia każdy może zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski do postępowania w formie pisemnej pod adres: Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub w formie elektronicznej na adres e-mail um@zlotoryja.pl, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Złotoryja.

Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie - Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:22.02.2021 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gałązka Ewelina
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:22.02.2021 15:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 136