Zaproszenie do składania ofert
dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
Hala Sportowa przy SP nr 3 zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na
zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK)
zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

 
Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się:
1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.
2. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata.
3. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.
4. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
5. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
6. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
7. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK (np. opiekun dedykowany dla pracodawcy, udokumentowane działania informacyjne oraz przeprowadzanie kampanii informacyjnej wśród pracowników, przeszkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK, itp.)
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:
Hala Sportowa, ul. Wilcza 43, 59-500 Złotoryja
Lub na pocztę elektroniczną na adres; hala@zlotoryja.pl 
 Termin składania ofert upływa 25.02.2021 r.

UWAGA!
Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie Hala Sportowa przystąpi do negocjowania warunków z wybranym oferentem lub wybranymi oferentami, celem podpisania umowy.
Hala Sportowa  nie jest zobowiązany do przystąpienia do negocjacji, jak również podpisania umowy z żadnym z podmiotów, który złożył ofertę, co oznacza, że oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem placówki, gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie została podpisana.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:22.02.2021 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Zańko
Informację aktualizował:Jacek Zańko
Data aktualizacji:22.02.2021 15:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 5