UCHWAŁA NR 0007.XXVII.222.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

­

UCHWAŁA NR 0007.XXVII.222.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2021, pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 100 % kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Krzywoustego, Staszica, Konopnickiej w m. Złotoryja” jednak nie więcej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto).
§ 2. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Miejską Złotoryja.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.222.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2021 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.03.2021 09:15 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)