Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów

­

Złotoryja, dnia 2 czerwca 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. rachuby
w Wydziale Budżetu i Finansów

Wymiar czasu pracy:

1 etat.
Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1) wykształcenie wyższe II stopnia,
2) minimum 2 lat doświadczenia w rachubie płac,
3) obywatelstwo polskie,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
8) znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

praca w jednostce samorządu terytorialnego,
umiejętność Obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
Umiejętności:
1) obsługa komputera (pakiet Office);
2) umiejętność stosowania przepisów;
3) umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych;
4) dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność;
5) umiejętność obsługi interesantów;
6) komunikatywność, kreatywność, punktualność;
7) sprawna organizacja pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku między innymi: 

Kompleksowe prowadzenie dokumentacji płacowej, w tym m.in. naliczanie płac i zasiłków, rozliczanie ZUS i podatku, rozliczanie z Powiatowym Urzędem Pracy, PFRON.
Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
Ewidencja i analiza opłat z tytułu windykacji od zaległości.
Prowadzenie ewidencji należności nieprzypisanych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
Prowadzenie według klasyfikacji budżetowej rejestru dochodów.
Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych.   
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej,
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,
życiorys – CV,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
oświadczenie dotyczące  ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
Termin i miejsce składania aplikacji:

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby”, w terminie do 17 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Informacje dodatkowe:

O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony
(6 miesięcy).
Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl 
Przewidywany termin zatrudnienia od 1 lipca 2021 r.
Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2021 08:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.06.2021 08:13 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)