Uchwała Nr XIII / 84 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych

­

Uchwała Nr XIII / 84 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych

Na podstawie art. 18, art. 19 pkt 1d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę administracyjną za następujące czynności urzędowe:
1) za wydanie wypisu ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 100 zł
2) za wydanie wyrysów ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   – 100 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XII/77/2003 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII / 84 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2003 11:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.12.2003 11:21 Utworzenie dokumentu. (Wiesława Lis)