Zaproszenie do składania ofert Dotyczy zamówienia pn. „Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Szczęśliwej i ul. Mieszka I”

­

Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy zamówienia pn. „Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Szczęśliwej i ul. Mieszka I”

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości poniżej 130 000 zł zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zapraszam do złożenia oferty na Budowę przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Szczęśliwej i Mieszka I.

1. Nazwa i adres Zamawiającej:

GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Złotoryja

obsługiwana przez:

Urząd Miejski w Złotoryi
pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.)

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Szczęśliwej i ul. Mieszka I.

Szczegółowy zakres robót opisano w projekcie zagospodarowania terenu.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie powinno zostać wykonane w terminie nie później niż do 30.06.2023 r.

5. Okres gwarancyjny:

Zamawiająca wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

6. Kryterium wyboru Wykonawcy:

  • a) zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Negocjacje mogą być prowadzone,
  • b) w ofercie należy podać cenę brutto, która będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty związane z dostawą mediów na teren budowy, itp.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta należy złożyć do dnia 01.02.2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: kaminska_malwina@zlotoryja.pl

8. Osoby uprawnione do kontaktu:

Inspektor ds. infrastruktury Miejskiej – tel. 76 87 79 131 (pok. 8)

9. Załączniki do zaproszenia:

  • Formularz oferty;
  • Projekt zagospodarowania terenu;
  • Przedmiar robót;
  • Wzór umowy,
  • Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Pawłowski

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert Dotyczy zamówienia pn. „Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Szczęśliwej i ul. Mieszka I”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Krystyna Kamińska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2023 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.02.2023 13:43 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
08.02.2023 13:43 Dodano załącznik "Zestawienie ofert cenowych" (Piotr Rewig)
19.01.2023 14:42 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)