Uchwała Nr XI/64/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005r. w sprawie WPI

­

Uchwała Nr XI/64/2007
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005-2009 zmienionej uchwałą nr XLVII/312/2006 z dnia 30 czerwca 2006r oraz uchwałą nr VI/27/2007 z dnia 28 marca 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVII/242/2005 z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005-2009 zmienionej uchwałą nr XLVII/312/2006 z dnia 30 czerwca 2006r oraz uchwałą nr VI/27/2007 z dnia 28 marca 2007 wprowadza się następujące zmiany:
1.Tablica nr 18 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Tablice nr 20,22 - 26  otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         
Andrzej Zając

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI/64/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005r. w sprawie WPI
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.08.2007 12:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.08.2007 12:46 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)