Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń

­

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi

referent ds. świadczeń

( nazwa stanowiska pracy)

 

 

Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie średnie lub wyższe,

c) pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw

    publicznych,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

    lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

a)  praktyczna znajomość obsługi komputera,

b)  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,

      umiejętność obsługi klienta,

c)  znajomość ustaw:

                 -  kodeksu  postępowania administracyjnego,

                 -  o świadczeniach rodzinnych,

                 -  o pomocy osobom uprawnionych  do alimentów,

                 -  o ochronie  danych   osobowych,

                 -  o pracownikach samorządowych,

                 -  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

         

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

a) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem

    w sprawach świadczeń rodzinnych,

b) prowadzenie spraw związanych z ustawą  o pomocy osobom uprawnionych

    do alimentów,

c) praca  w  programie   komputerowym.

Dodatkowe informacje:

a) osoba, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach , o których 

   mowa  w art.2  ustawy   o pracownikach samorządowych*, na czas

   nieokreślony  albo na czas  określony,  dłuższy niż 6 miesięcy  i nie odbyła

   służby przygotowawczej   zakończonej zdaniem egzaminu  z  wynikiem

   pozytywnym  zobowiązana będzie  do  odbycia  służby przygotowawczej

   zakończonej  egzaminem.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys -curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany

     prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

     z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe. ,

h) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności

     prawnych   i korzystaniu w pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

    procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych

    osobowych (Dz. U.z 2002r.   Nr 101,  poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia

    21 listopada 2008r. pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr223,

     poz. 1458)”

Uwaga – dokumenty , o których mowa w pkt. a,b,f,g,h oraz i   należy podpisać własnoręcznym   podpisem.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie  należy  składać  osobiście   w  sekretariacie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  lub pocztą na adres  Ośrodka  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  referenta ds. świadczeń rodzinnych ” w terminie do dnia. 04 maja 2009r.

Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w menu podmiotowym Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz na tablicy ogłoszeń w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

21.04.2009 Bożena Durmaj

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Złotoryj

 

* art.2. cytowanej ustawy

  Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

-urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

-starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

-urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach  
i zakładach   budżetowych;

-biurach ( ich odpowiednikach ) związków  jednostek samorządu terytorialnego oraz   zakładów budżetowych  utworzonych przez te związki, biurach ( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych  jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń
Podmiot udostępniający informację:ul. Bolesław Chrobrego 1
Informację opublikował:Radosław Kichewko
Informację wytworzył:Teresa Ćwiżyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2009 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.04.2009 14:49 Edycja dokumentu (Radosław Kichewko)
21.04.2009 14:47 Edycja dokumentu (Radosław Kichewko)
21.04.2009 14:38 Utworzenie dokumentu. (Radosław Kichewko)