Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń

­

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi

referent ds. świadczeń
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

 • a) obywatelstwo polskie,
 • b) wykształcenie średnie lub wyższe,
 • c) pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 • e) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe: 

 • a)  praktyczna znajomość obsługi komputera,
 • b)  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność obsługi klienta,
 • c)  znajomość ustaw:
  • kodeksu  postępowania administracyjnego,
  • o świadczeniach rodzinnych,
  • o pomocy osobom uprawnionych  do alimentów,
  • o ochronie  danych   osobowych,
  • o pracownikach samorządowych,
  • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:           

 • a) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem w sprawach świadczeń rodzinnych,
 • b) prowadzenie spraw związanych z ustawą  o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,
 • c) praca  w  programie   komputerowym.

4. Dodatkowe informacje:

 • a) osoba, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach , o których 
     mowa  w art.2  ustawy   o pracownikach samorządowych*, na czas
     nieokreślony  albo na czas  określony,  dłuższy niż 6 miesięcy  i nie odbyła
     służby przygotowawczej   zakończonej zdaniem egzaminu  z  wynikiem
     pozytywnym  zobowiązana będzie  do  odbycia  służby przygotowawczej
     zakończonej  egzaminem.

5. Wymagane dokumenty:

 • a) list motywacyjny,
 • b) życiorys -curriculum vitae,
 • c) kserokopie świadectw pracy,
 • d) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • f) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • g) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe. ,
 • h) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych   i korzystaniu w pełni praw publicznych,
 • i) oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002r.   Nr 101,  poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr223, poz. 1458)”

Uwaga – dokumenty , o których mowa w pkt. a,b,f,g,h oraz i   należy podpisać własnoręcznym   podpisem.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie  należy  składać  osobiście   w  sekretariacie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  lub pocztą na adres  Ośrodka  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  referenta ds. świadczeń  ”  w terminie do dnia. 19 czerwca  2009r.
Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w menu podmiotowym Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz na tablicy ogłoszeń w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Bożena Durmaj
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotoryj

* art.2. cytowanej ustawy
  Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

 1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
 2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
 3. urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach   i zakładach budżetowych;
 4. biurach (ich odpowiednikach) związków  jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych  utworzonych przez te związki,
 5. biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych  jednostek samorządu terytorialnego.

Komentarz

­

Ogłoszenie unieważnione

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Bożena Durmaj
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2009 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.06.2009 14:05 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
08.06.2009 13:19 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)