Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-księgowy

­

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi

księgowy

( nazwa stanowiska pracy)

Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie:

-  średnie, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co

      najmniej  2-letni staż pracy

-  ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

   zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie  lub

   ekonomiczne studia podyplomowe,

c) pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw

   publicznych,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

   lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

a)  praktyczna znajomość  pracy  w  księgowości,

b)  sumienność, obowiązkowość, uczciwość,samodzielność

c)  znajomość ustaw:

-  o rachunkowości,

-  o finansach publicznych,

              

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

a) ewidencja wydatków  strukturalnych,

b).obsługa  księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń

   Socjalnych,

c).prowadzenie gospodarki kasowej  MOPS w Złotoryi,

d) praca w programach komputerowych:

   PŁATNIK,  program księgowy - GROSZEK,

e) prowadzenie analityki rozrachunków Ośrodka.

f)  ewidencja wyposażenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

Dodatkowe informacje:

a) osoba, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach , o których 

   mowa  w art.2  ustawy   o pracownikach samorządowych*, na czas

   nieokreślony  albo na czas  określony,  dłuższy niż 6 miesięcy  i nie odbyła

   służby przygotowawczej   zakończonej zdaniem egzaminu  z  wynikiem

   pozytywnym  zobowiązana będzie  do  odbycia  służby przygotowawczej

   zakończonej  egzaminem.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys -curriculum vitae,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie

f) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany  prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe. ,

h) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych   i korzystaniu w pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002r.   Nr 101,  poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr223, poz. 1458)”

Uwaga – dokumenty , o których mowa w pkt. a,b,f,g,h oraz i   należy podpisać własnoręcznym   podpisem.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie  należy  składać  osobiście   w  sekretariacie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  lub pocztą na adres  Ośrodka  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  księgowy ”  w terminie do dnia. 8  września  2009r.

Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w menu podmiotowym Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz na tablicy ogłoszeń w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony

o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

* art.2. cytowanej ustawy

  Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w: urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach  organizacyjnych; starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach   i zakładach budżetowych;biurach ( ich odpowiednikach ) związków  jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych  utworzonych przez te związki,biurach ( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych  jednostek samorządu terytorialnego. 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-księgowy
Podmiot udostępniający informację:ul. Bolesław Chrobrego 1
Informację opublikował:Radosław Kichewko
Informację wytworzył:Teresa Ćwiżyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2009 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.08.2009 13:30 Utworzenie dokumentu. (Radosław Kichewko)