Paweł Kochanowski 12.11.2010 12:04

Uchwała Nr XLVIII/261/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.

­

Uchwała  Nr  XLVIII/261/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  4  listopada 2010 r.

w sprawie  Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.


Na    podstawie   art.  18   ust. 2   pkt  15   ustawy   z   dnia    8  marca  1990 r.             o  samorządzie  gminnym  ( t.j.   Dz. U. z  2001 r.  Nr  142,  poz. 1591 z  późn. zm.)   i  art. 5 ust.1 i art. 10   ustawy  z  dnia    29 lipca 2005   r. o  przeciwdziałaniu narkomanii   (  Dz . U.            z  2005 r.  Nr  179 , poz. 1485  z późn. zm.)   uchwala się , co następuje :

§ 1.

Uchwala  się   Miejski   Program   Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 -  2015 zwany dalej “programem” w następującym brzmieniu:


Podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa narkotykowego jest ustawa o  przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawa ta reguluje m. in.:
1. Kompetencje w przeciwdziałaniu narkomanii poszczególnych służb oraz instytucji na stopniu centralnym i samorządowym,
2. Działalność w zakresie edukacji, wychowania oraz informacji,
3. Sposób postępowania z osobami uzależnionymi,
4. Reguły oraz tryb postępowania z prekursorami, środkami odurzającymi i substancjami psychoaktywnymi.

Aktem wykonawczym wskazującym kierunki priorytetowe jest Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, który obejmował lata 2006-2010. Celem głównym Programu jest „ Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych”. Osiągnięcie tego celu realizowane jest poprzez profilaktykę,  leczenie i ograniczenie podaży.

Na początku 2009 r. dyskusje na temat praw narkotykowych został zdominowany przez problem tzw. „dopalaczy”  , który uwydatnił lukę istniejącą w procedurach dopuszczenia produktów na rynek oraz kontroli produktów o działaniu psychoaktywnym słabszym niż narkotyki.

Celem działania Komisji będzie przede wszystkim prowadzenie działalności profilaktycznej   i edukacyjnej , propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, podjęcie szerszej współpracy z pedagogami szkolnymi oraz aktywizacja rodziców poprzez udział        w cyklu spotkań pt. „Nowe Zagrożenia”.   

                                                              § 1.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej                           

Przyjmowanie wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia przymusowego  nieletnich narkomanów  oraz udzielanie pierwszej pomocy zgłaszającym się  
    rodzinom .
2.Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień w zakresie
przyjmowania na terapię i detoksykację mieszkańców gminy wymagających leczenia.
3. Podejmowanie  współpracy w zakresie narkomanii  z Komisjami ds.     
    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sąsiadujących gmin.
4. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komendą
    Powiatową Policji w Złotoryi w zakresie wczesnego wykrywania                  
    i kierowania na leczenie osób uzależnionych od narkotyków
5. Wspieranie zorganizowanych form pomocy psychospołecznej dla 
    dzieci z rodzin zagrożonych szczególnie w okresie ferii i wakacji 
    szkolnych poprzez :
    1). obóz terapeutyczny dla dzieci
    2). nieobozową akcję letnią   
    3). realizację zadania „Pozalekcyjne zajęcia sportowe”.                             
6. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie terapii 
    współuzależnienia w ramach prowadzonego przez gminę Punktu
    Konsultacyjnego. 

§ 2.

Obszar działalności profilaktycznej i edukacyjnej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

1.Organizacja konkursu ofert i wybór najlepszych programów
profilaktycznych do realizacji we wszystkich szkołach na terenie miasta.
2.Tworzenie alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
3.Stała informacja o pracy Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i istniejących możliwościach szukania pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków i ich  rodzin w lokalnych mediach.
4. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.
5.Działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
6.Współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie zwiększania dostępności informacji o uzależnieniach i współuzależnieniach.   

   § 3.

Obszar wspierania i inicjowania działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowia.

1.Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Złotoryi.
2.Współpraca z organizacjami społecznymi i religijnymi  w zakresie przeciwdziałania narkomanii ( szkolenia ).
3.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia wśród korzystających  z pomocy społecznej. 

§ 4.

Obszar kontroli przestrzegania prawa, monitorowania.

1.Upowszechnienie informacji o realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
   Narkomanii w prasie lokalnej.
2.Podnoszenie  kwalifikacji członków Komisji przez udział w szkoleniach.
3.Informowanie społeczności lokalnej o możliwościach korzystania z pomocy dla 
osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin."

§ 2.

Realizację programu powierza się Urzędowi Miejskiemu w Złotoryi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Andrzej Zając

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/261/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.11.2010 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.11.2010 12:04 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)