Paweł Kochanowski 20.12.2010 14:25

Uchwała Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi

­

Uchwała Nr II/4/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się przedmiot działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi do których należą w szczególności następujące sprawy:
1/ Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta Złotoryi.
2/ Komisja Budżetu i Finansów zajmuje się sprawami pieniężnymi, kredytowymi i podatkowymi, płac i dochodów oraz budżetu i planów finansowych.
3/ Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zajmuje się sprawami kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego i ponadpodstawowego, polityki kulturalnej i informacyjnej, w tym rozwoju kultury i sztuki, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki.
4/ Komisja Spraw Społecznych zajmuje się sprawami ochrony zdrowia i kształtowania polityki socjalnej, walki z bezrobociem, pomocy społecznej, profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
5/ Komisja Gospodarcza zajmuje się sprawami budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, nadzoru na własnością komunalną, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki terenami i gospodarki wodnej, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz zieleni komunalnej, zadrzewień i cmentarzy komunalnych, inicjowania przedsiębiorczości lokalnej i współpracy z zagranicą, tworzenia korzystnych warunków rozwoju handlu, przemysłu, rzemiosła, usług i rolnictwa, analizowania i podejmowania działań w zakresie funkcjonowania placówek handlowych, usługowych i rzemieślniczych, lokalnego transportu zbiorowego, gminnych dróg, ulic i mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.12.2010 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.12.2010 14:25 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)