Uchwała Nr XXV/158/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 października 2004r. w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi

­

Uchwała Nr XXV/158/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 20 października 2004r.

w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§1.

Uchwala się ”Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
o następującej treści:

„Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

§1.

Postanowienia ogólne:
Ilekroć mowa jest o:

 1. ustawie, rozumie się poprzez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
 2. programie, rozumie się przez to „ Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
 3. mieście, rozumie się przez to Gminę Miejską Złotoryja
 4. urzędzie, rozumie się przez to Urząd Miejski w Złotoryi

§ 2.

Cele programu:

 1. tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców miasta
 2. podejmowanie przedsięwzięć w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe
 3. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną.

§ 3.

Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań publicznych, określonych w ustawach.

§ 4.

Program współpracy skierowany jest do :

 1. Organizacji pozarządowych,
 2. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej organizacjami.

§ 5.

 1. Współpraca może być realizowana w formie wsparcia finansowego i niefinansowego.
 2. Finansowanie będzie polegać na zlecaniu do realizacji poprzez powierzanie lub wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie, dofinansowanie ich realizacji.
 3. Wsparcie niefinansowe polega na pomocy miasta w realizacji zadań publicznych bez udzielania dotacji.
 4. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w trybie:

a) otwartych konkursów ofert,
b) zakupu usług

§ 6.

Zakres współpracy w formie finansowej:

 1. Oświata, edukacja, wychowanie oraz profilaktyka i przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży:

  a) konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, festiwale, przeglądy, turnieje
  b) społeczne inicjatywy młodzieży
  c) zajęcia dydaktyczne opiekuńczo-wychowawcze, terapii indywidualnej i grupowej
 2. Kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne , lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję.

  a) koncerty, przeglądy, imprezy, prezentacje, wystawy, konkursy, plenery, warsztaty, giełdy, konferencje, sympozja
  b) wydawnictwa
  c) utwory literackie, prace z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźbiarstwa, rysunku złotoryjskich autorów
  d) działania promocyjne, wychowawcze i popularyzatorskie.
 3. Ochrona środowiska, edukacja z zakresu ekologii.

  a) akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień bez samochodu”
  b) kursy, szkolenia, seminaria oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży
  c) wystawy, konkursy
  d) wydawnictwa, broszury, informatory

 4. Sport dzieci i młodzieży, rekreacja.

  a) zajęcia w różnych dyscyplinach sportu dzieci i młodzieży,
  b) letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży
  c) imprezy sportowe i rekreacyjne, a w szczególności : biegi, maratony, wyścigi, rozgrywki, mecze, spartakiady, konkursy, zawody oraz turnieje.
 5. Inne dziedziny:

  a) ratownictwo i ochrona ludności
  b) rozwijanie kontaktów między społecznościami lokalnymi
  c) wspomaganie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości lokalnej poprzez: szkolenia, zawody i turnieje, druki, ulotki, foldery, imprezy o charakterze patriotycznym i rocznicowym

§ 7.

Zakres współpracy w formie niefinansowej.

 1. Organizowanie otwartych spotkań, szkoleń dla organizacji
 2. Udział w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez organizacje
 3. Umieszczanie informacji i materiałów dotyczących organizacji na stronie internetowej urzędu
 4. Pomoc merytoryczną w przygotowywaniu projektów realizowanych przez organizacje w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców miasta
 5. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze,
 6. Udostępnianie na preferencyjnych warunkach sal będących w dyspozycji urzędu na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje spotkań i konferencji o charakterze niekomercyjnym
 7. Umieszczanie informacji dotyczących zadań miasta realizowanych przez organizacje, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu
 8. Informowanie o krajowych i zagranicznych funduszach dostępnych dla organizacji
 9. Udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania aplikacji do programów pozwalających na dofinansowanie miasta środkami pozabudżetowymi


§ 8.

Współpraca miasta z organizacjami odbywa się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV/158/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 października 2004r. w sprawie przyjęcia „ Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2004 11:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.10.2004 11:01 Utworzenie dokumentu. (Wiesława Lis)