Paweł Kochanowski 04.01.2011 15:17

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010r.o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

­

Uchwała Nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 grudnia 2010r.

o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku


Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych  (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/198/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 201, poz. 3573), w § 1. pkt 2) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,”

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 


       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Roman Gorzkowski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010r.o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2011 15:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.01.2011 15:17 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)