Paweł Kochanowski 04.01.2011 15:18

Uchwała Nr III/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Redakcja Gazety Złotoryjskiej” prowadzonego przez Gminę Miejska Złotoryja.

­

Uchwała Nr III/10/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Redakcja Gazety Złotoryjskiej” prowadzonego przez Gminę Miejska Złotoryja.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), w związku z art. 87 ust.1 pkt. 2 i art. 88 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) i art. 16 ust. 1,3,5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 grudnia 2010r. likwiduje się zakład budżetowy pn. „Redakcja  Gazety Złotoryjskiej” prowadzony przez Gminę Miejską Złotoryja.

§ 2.

1. Czynności likwidacyjne zakładu budżetowego – „Redakcja Gazety Złotoryjskiej” wymienionego w § 1  przeprowadzi Redaktor Naczelny Redakcji Gazety Złotoryjskiej w terminie do dnia 31 grudnia 2010r.
2. Czynności likwidacyjne obejmują:
1) Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami
o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu likwidowanego zakładu budżetowego.
2) Zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych likwidowanego zakładu budżetowego zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3) Sporządzenie bilansu zamknięcia  likwidowanego zakładu budżetowego,
4) Środki znajdujące się w dniu 31 grudnia 2010 r. na rachunku bankowym likwidowanego zakładu budżetowego podlegają przekazaniu na rachunek budżetu gminy.

§ 3.

1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji przejmuje Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi. 
2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. środki trwałe znajdujące się na wyposażeniu Redakcji Gazety Złotoryjskiej zostaną przejęte przez Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi.
3. Pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego stają się pracownikami Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, zachowując dotychczasowe warunki pracy i płacy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Redakcja Gazety Złotoryjskiej” prowadzonego przez Gminę Miejska Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2011 15:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.01.2011 15:18 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)