Paweł Kochanowski 04.01.2011 15:26

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja

­

Uchwała Nr  III/13/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  30 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza  Miasta Złotoryja 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 8 ust.2 oraz art. 36 ust. 1-4, art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458)  oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398  ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§  1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Złotoryja:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości     -   5.900 zł.
- dodatek funkcyjny w wysokości                 -   2.100 zł.
- dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z udokumentowanymi okresami pracy
- dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

§  2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.

§  3.

Traci moc uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 czerwca 2008r.

 §  4.

Uchwała wchodzi  w życie z dniem  podjęcia, z mocą  obowiązującą  od  dnia 13 grudnia  2010r.

 


                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                      

                                  Roman Gorzkowski

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2011 15:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.01.2011 15:26 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)