Uchwała Nr XXXIII / 215/ 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowani

­

Uchwała Nr XXXIII / 215/ 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia            26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                       i Gospodarki Wodnej w wysokości 333.587 zł  (słownie trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych) na dofinansowanie zadań:
termomodernizacja Żłobka Miejskiego w Złotoryi;
adaptacja istniejącego budynku mieszkalno-inwentarskiego na budynek socjalny przy ul. Łąkowej (termomodernizacja).


§ 2.

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę       (2006 – 2014).


§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia umowy pożyczki oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do spłaty pożyczki w ustalonych w umowie ratach
i terminie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 6.

Traci ważność uchwała nr XXXI/200/2005 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             Przewodniczący
              Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII / 215/ 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowani
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2005 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.06.2005 11:14 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)