Uchwała Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”

­

Uchwała Nr 0007.IV.21.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2015 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.02.2015 10:44 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)