Uchwała Nr 0007.V.25.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok

­

Uchwała Nr 0007.V.25.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przenosi się wydatki 
w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.330,-
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 52.330,-
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.              

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.V.25.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2015 10:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.02.2015 10:05 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)