Uchwała nr 0007.V.26.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja

­

Uchwała nr 0007.V.26.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja (tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 69, poz. 1572 z dnia 29 maja 2003 r. - Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Złotoryja z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 32 Regulaminu:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
a) Burmistrz,
b) każda stała Komisja Rady,
c) każdy z radnych,
d) każdy mieszkaniec gminy Złotoryja posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi z zastrzeżeniem § 32 a

2. po § 32 dodaje się § 32a Regulaminu o następującym brzmieniu:
„1. Wnioskodawca, o którym mowa w § 32 ust. 1 lit d, dołącza do projektu uchwały:
1) listę osób popierających przedkładany projekt uchwały,
2) dane umożliwiające kontakt z wnioskodawcą,
3) uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały.
2. Lista osób popierających przedkładany projekt uchwały, o której mowa w ust.1 pkt 1, musi zawierać:
1) czytelny nagłówek z nazwą projektu uchwały,
2) następujące dane każdej z osób popierających projekt uchwały w formie tabelarycznej: imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelny podpis. 

3. Projekt uchwały, zgłoszony przez wnioskodawcę, o którym mowa w § 32 ust. 1 lit. d, jest kierowany pod obrady Rady jeżeli:
1) na liście poparcia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wpisanych jest co najmniej 0,5% mieszkańców Złotoryi uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi,
2) spełnia wymogi formalno-prawne,
3) spełnia wszelkie wymogi zawarte w Statucie.

4. Przewodniczący Rady w terminie 7 dni od otrzymania, kieruje projekt uchwały zgłoszony przez wnioskodawcę, o którym mowa w § 32 ust. 1 lit. d, do burmistrza z wnioskiem o:
1) dokonanie weryfikacji listy, o której mowa w ust 1 pkt 1, pod kątem zgodności z rejestrem wyborców,
2) zaopiniowanie projektu uchwały oraz przeprowadzenie analizy prawnej projektu uchwały,
3) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Przewodniczący niezwłocznie informuje wnioskodawcę, o którym mowa w § 32 ust. 1 lit. d, o przyczynach nieskierowania projektu pod obrady Rady."

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.V.26.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2015 10:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.02.2015 10:49 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)