Uchwała nr 0007.V.30.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych...

­

Uchwała nr 0007.V.30.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4,6 w zw. z art. 20zf   pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja określa się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów:
1) rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) obydwoje pracują, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie dziennym – 10 punktów;
2) matka (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów;
3) ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów;
4) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór) – 5 punktów.

§ 2.

Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa 
w § 1:
1) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem) o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) oświadczenie rodzica/ów (opiekunów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem) o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stanowiące załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
      
Ewa Miara


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Wojewody Dolnośląskiego
nr NK-N.4131.163.3.2015.KW

stwierdzające nieważność Uchwały nr 0007.V.30.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja. 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.V.30.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2015 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.03.2015 11:43 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
27.02.2015 11:02 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)