Uchwała Nr 0007.VII.39.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych...

­

Uchwała Nr 0007.VII.39.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) , art. 7 ust. 3 I art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z  późn. zm.) oraz w związku z § 1ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174) uchwala się, co następuje

§ 1.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części na których zrealizowano nową inwestycję zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174).

§ 2.

Warunkiem udzielenia pomocy jest:
1. Dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja zamiaru korzystania z pomocy – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
2. Spełnienie warunków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015r., poz.174)

§ 3.

1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których zrealizowano nową inwestycję o równowartości co najmniej 100 tyś. euro i utworzyło nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją:
a) na okres 12 miesięcy – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
b) na okres 24 miesięcy – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy,
c) na okres 36 miesięcy – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy,
d) na okres 48 miesięcy – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 60 miejsc pracy,
e) na okres 60 miesięcy – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 100 miejsc pracy.
2) Czasookresy zwolnienia wymienione w ust. 1 liczone są odrębnie dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania w zależności od momentu powstania obowiązku podatkowego.
3) Prawo do zwolnienia przysługuje od następnego miesiącu po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1.

§ 4.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimi w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 53,  poz. 312 z późn. zm.)

§ 5.

Po zakończeniu realizacji inwestycji i utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 30 dni do dostarczenia Burmistrzowi Złotoryi:
1) Oświadczenia o wartości inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikowanych oraz wniesieniu przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł Finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,
2) Oświadczenie o obsadzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,
3) Kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących inwestycję.

§ 6.

Zwolnieniu od podatku od nieruchomości nie podlegają:
1) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części służące do prowadzenia działalności w zakresie handlu;
2) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie stacji paliw;
3) budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz związane z nimi grunty zajęte przez przedsiębiorców powstałych w wyniku przekształcenia, połączenia, podziału, przejęcia, zmiany nazwy lub w stosunku do których dokonano innej znamy organizacyjno -prawnej

§ 7.

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest obowiązany do 15 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania z pomocy do:
1) Złożenia oświadczenia o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł na wspieranie nowej inwestycji lub tworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją.
2) Przedłożenia informacji dotyczących kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, jednak nie dłuższym niż 2 lata.
2. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność wraz z odsetkami , poczynając od miesiąca , w którym doszło do tego przekroczenia.
3. Beneficjenci pomocy są zobowiązani do 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawić Burmistrzowi Miasta Złotoryja informacje o wysokości zatrudnienia w prowadzonych przez siebie jednostkach organizacyjnych działających na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja wg stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca roku bieżącego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia okresu korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały.
4. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielania zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

§ 8.

1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku:
1) gdy nowo utworzone miejsca pracy związane z nową inwestycją, o której mowa w § 3 uchwały, nie zostały przez niego utrzymane w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości;
2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Miasta Złotoryja o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały  - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.
3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 ze zm.).
4. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją nastąpiło w okresie trwania zwolnienia od podatku od nieruchomości z przyczyn losowych
1) w terminie 14 dni od wystąpienia tych okoliczności powiadomi Burmistrza Miasta Złotoryja o zmniejszeniu stanu zatrudnienia;
2) w terminie 30 dni od wystąpienia tych okoliczności uzupełni stan zatrudnienia do poziomu określonego przez przedsiębiorcę w oświadczeniu złożonym na druku.
                                                             
§ 9.

Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 11.

Przedsiębiorcy, którzy nabyli prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr Nr XII/68/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 17 września 2007r. w sprawie udzielania przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2007 poz. 2821) oraz na podstawie uchwały Nr 0007.XXXVII.216.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 luty 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2014 poz. 1116 utrzymują prawo do zwolnienia na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.VII.39.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2015 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.05.2015 11:14 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)