Uchwała Nr 0007.VII.40.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych

­

Uchwała Nr 0007.VII.40.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi 
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 460) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg :

1) Za prowadzenie robót w pasie drogowym:
a) w jezdni, chodniku (ciągu pieszym), ścieżce rowerowej, zatoce postojowej – 4,00 zł/m2
b) w przypadku zajęcia elementów pasa drogowego, nie ujętych w literze a) – 2,50 zł/m2
c) w przypadku zajęcia powyżej 20% szerokości jezdni do 50% (włącznie) szerokości jezdni – 7,00 zł/m2
d) przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni – 10,00 zł/m2

2) Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w szczególności:  
a) umieszczenie reklamy – 0,30 zł/m2
b) umieszczenie reklamy podświetlanej – 0,50 zł/m2 
c) ogródki gastronomiczne – 0,30 zł/m2
d) czasowe stoiska (obiekty) handlowe lub usługowe – 0,20 zł/m2

3) Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punkcie 1 do 2 – 0,30 zł 

2. Ustala się roczną stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego :
1) na obiektach mostowych – 200,00 zł/m2
2) w pozostałych przypadkach – 30,00 zł/m2
3) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki obniżone o 90 %

§ 2

Traci moc uchwała nr XXII/133/2004 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniona uchwałami nr XXIV/149/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi  z dnia 9 września 2004 r., nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 czerwca 2007 r. oraz nr 0007.XXXV.203.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.VII.40.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2015 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.05.2015 11:37 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
04.05.2015 11:35 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)