Zameldowanie na pobyt czasowy

­

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1, oficyna, I piętro, pokój nr 5

TERMIN DOKONANIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMELDOWANIA: najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
UWAGA: przez pobyt czasowy obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
Nie ma obowiązku zameldowania na pobyt czasowy nieprzekraczający 3 miesięcy

GODZINY PRZYJMOWANIA:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 14.00
wtorek 7.30 – 16.30

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się),

Do wglądu:

  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,

WAŻNE: obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
UWAGA: osoba dokonująca zameldowania przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydaje się wyłącznie na wniosek osoby dokonującej zameldowania.

OPŁATY:
Czynność zameldowania jest bezpłatna.
Za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – opłata skarbowa w kwocie 17 zł (zwolnienia z opłaty zostały określone w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej)
Za udzielenie pełnomocnictwa – opłata skarbowa w kwocie 17 zł (zwolnienia z opłaty zostały określone w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej)
Wpłat za czynności objęte opłatą można dokonać:
- w kasie Urzędu (II piętro, pokój nr 19) poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 8.00 do 13.30 wtorki – od 8.00 do 14.00
lub na konto Urzędu Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi 20 8658 0009 0000 3506 2000 0020

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r., poz. 388)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. Nr 220, poz. 1306).

DODATKOWE INFORMACJE:
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH POD NUMERAMI TELEFONÓW - 76 87 79 160, 76 87 79 161, 76 87 79 162

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt czasowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Tadeusz Kozak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2015 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.08.2018 13:48 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
29.08.2018 13:48 Usunięto załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego - wzór (Piotr Rewig)
16.06.2015 11:08 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)