Zameldowanie na pobyt stały

­

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 1, oficyna, I piętro, pokój nr 5

TERMIN DOKONANIA OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMELDOWANIA: najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca

GODZINY PRZYJMOWANIA:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 14.00
wtorek 7.30 – 16.30

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się),

Do wglądu:

  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,

WAŻNE: obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
UWAGA: osoba dokonująca zameldowania przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

OPŁATY:
Nie pobiera się.
Za udzielenie pełnomocnictwa – opłata skarbowa w kwocie 17 zł (zwolnienia z opłaty zostały określone w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej)
Wpłat za czynności objęte opłatą można dokonać:
- w kasie Urzędu (II piętro, pokój nr 19) poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 8.00 do 13.30, wtorki – od 8.00 do 14.00
lub
na konto Urzędu Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi 20 8658 0009 0000 3506 2000 0020

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.
 

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r., poz. 388)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. Nr 220, poz. 1306).
UWAGI:
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastepuje zameldowanie. Data zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.
 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.
  2. Osoba, która dokonała zameldowania na pobyt stały, otrzymuje nieodpłatnie zaświadczenie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

ZMIANA ADRESU ZAMELDOWANIA NIE POWODUJE OBOWIĄZKU WYMIANY DOWODU OSOBISTEGO

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH POD NUMERAMI TELEFONÓW
76 87 79 160, 76 87 79 161, 76 87 79 162

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt stały
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Tadeusz Kozak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2015 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.08.2018 13:48 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
29.08.2018 13:48 Usunięto załącznik Zgłoszenie pobytu stałego - wzór (Piotr Rewig)
16.06.2015 11:25 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)