Uchwała Nr 0007.IX.49.2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

­

Uchwała Nr 0007.IX.49.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 


Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2015, pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 100% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa skrzyżowania 
ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej”, jednak nie więcej niż 24 830 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych).

§ 2. 

W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Miejską Złotoryja. 

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IX.49.2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2015 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2015 15:07 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)