Uchwała Nr 0007.IX.50.2015 w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Gospodarki dla Gminy Miejskiej Złotoryja

­

Uchwała Nr 0007.IX.50.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Gospodarki dla Gminy Miejskiej Złotoryja  


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 513 ) uchwala się co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przyjęcie dotacji w 2015 roku z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie dla Gminy Miejskiej Złotoryja jednak nie więcej niż 15 000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na sfinansowanie opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja.

§ 2. 

W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Miejską Złotoryja. 

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IX.50.2015 w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Gospodarki dla Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2015 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2015 15:08 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)