Uchwała Nr 0007.IX.54.2015 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

­

Uchwała Nr 0007.IX.54.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XX.114.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym obowiązkowym tygodniowym wymiarze zajęć

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (teks jednolity Dz. U z 2014r. poz. 191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 1 w tabeli zamiast :

L.p.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Pedagog

35

2.

Psycholog

35

3.

Logopeda

35

Wpisuje się:

L.p.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Pedagog

30

2.

Psycholog

30

3.

Logopeda

30

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 0007.XX.114.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012r. pozostają bez zmian.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2015r.  


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IX.54.2015 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:0
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2015 15:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2015 15:15 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)