Uchwała Nr 0007.IX.56.2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

­

Uchwała Nr 0007.IX.56.2015
Rady Miejskiej W Złotoryi
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu  działania Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwała określa tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

§ 2.

Złotoryjska Rada Działalności Pożytku Publicznego, zwana dalej „Radą Pożytku”, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Miasta Złotoryja na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Miasta Złotoryja, zwanych dalej „Podmiotami Pożytku Publicznego”.

§ 3.

Burmistrz określa, w drodze zarządzenia, liczbę członków Rady Pożytku z podziałem na przedstawicieli:
1) organu stanowiącego gminy - Rady Miejskiej w Złotoryi,
2) organu wykonawczego gminy - Burmistrza Miasta Złotoryja,
3) podmiotów pożytku publicznego.

§ 4.

1. Przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska w Złotoryi. 
2. Przedstawicieli Burmistrza Miasta Złotoryja wskazuje Burmistrz Miasta Złotoryja. 
3. Przedstawicieli Podmiotów Pożytku Publicznego wybiera się na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, zwanym dalej „Zebraniem Delegatów”.
4. Kandydatów do Rady Pożytku z ramienia Podmiotów Pożytku Publicznego  zgłaszają pisemnie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia przez Burmistrza zarządzenia o organizacji Zebrania Delegatów te podmioty na obowiązującym formularzu, zawierającym:
1) imię i nazwisko kandydata, numer telefonu oraz adres email,
2) nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej, z której pochodzi kandydat, z dokładnymi danymi teleadresowymi oraz stanowisko zajmowane w organizacji pozarządowej,
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do Rady Pożytku,
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborami i pracą w Radzie Pożytku.
5. Każdy Podmiot Pożytku Publicznego do udziału w Zebraniu Delegatów ma prawo zgłosić jednego kandydata na delegata.
6. Każdy kandydat na delegata może reprezentować tylko jeden Podmiot Pożytku Publicznego.

§ 5.

1. Zebranie Delegatów zwołuje Burmistrz Miasta Złotoryja.
2. Zarządzenie o organizacji Zebrania Delegatów publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. W zarządzeniu o organizacji Zebrania Delegatów ustala się liczbę wolnych miejsc w Radzie Pożytku dla osób będących przedstawicielami Podmiotów Pożytku Publicznego.
4. Podczas Zebrania Delegatów wybiera się przedstawicieli Podmiotów Pożytku Publicznego 
w liczbie wolnych miejsc dla osób będących przedstawicielami Podmiotów Pożytku Publicznego.

§ 6.

1. Za wybranych przedstawicieli Podmiotów Pożytku Publicznego uważa się kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów w głosowaniu jawnym przeprowadzonym podczas Zebrania Delegatów, w liczbie określonej zarządzeniem Burmistrza Miasta Złotoryja.
2. W przypadku gdy dwie lub więcej osób otrzymały taką samą liczbę głosów, w celu wyłonienia osoby z pierwszeństwem wyboru, przeprowadza się głosowanie, w którym uwzględnia się tylko te kandydatury.
3. Głosowanie w wyborach przedstawicieli Podmiotów Pożytku Publicznego jest imienne.

§ 7.

1. W przypadku rezygnacji członka Rady Pożytku lub wygaśnięcia członkostwa wskutek śmierci członka Rady Pożytku   będącego przedstawicielem Podmiotów Pożytku Publicznego:
1) jego miejsce zajmuje osoba, która miała największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani podczas Zebrań Delegatów w tej samej kadencji Rady Pożytku,
2) jeżeli warunek wymieniony w pkt 1 spełniają 2 lub więcej osób, Burmistrz organizuje Zebranie Delegatów. Bierne prawo wyborcze mają wyłącznie kandydaci spełniający warunek wymieniony w pkt 1,
3) jeżeli brak jest osób spełniających warunek wymieniony w pkt 1, Burmistrz organizuje Zebranie Delegatów, na którym wybiera się członka Rady Pożytku.
2. W Zebraniu Delegatów wskazanym w ust. 1 czynne prawo wyborcze mają przedstawiciele wszystkich Podmiotów Pożytku Publicznego.

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Pożytku są jawne.
2. W posiedzeniu Rady Pożytku może uczestniczyć każdy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Osoba nie będąca członkiem Rady Pożytku może zabrać głos tylko za zgodą Przewodniczącego lub osoby pełniącej na obradach jego obowiązki.

§ 9.

Rada Pożytku wyraża swoje opinie w formie uchwał podejmowanych  zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności quorum stanowiącego co najmniej połowę  liczby  członków wskazanych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotoryja o powołaniu Rady Pożytku.

§ 10.

Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się przynajmniej raz na 3 miesiące.

§ 11.

1. Z przebiegu posiedzenia Rady Pożytku sporządza się protokół, chyba że zostaną sporządzone i udostępnione materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.
2. Za prawidłowe wykonanie zadań wynikających z ust. 1 odpowiedzialny jest Sekretarz Rady Pożytku.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IX.56.2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2015 15:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2015 15:20 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)