UCHWAŁA NR 0007.X.61.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.X.61.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i § 1 ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) oraz na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się Gimnazjum w Złotoryi imię Valentina Trozendorfa.
2. Pełna nazwa Gimnazjum w Złotoryi brzmi: „Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi”.  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.X.61.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2015 11:15 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)