Uchwała Nr 0007.X.63.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.IX.49.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015r.

­

Uchwała Nr 0007.X.63.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 0007.IX.49.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 


Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 
pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.

Zmianie ulega zapis § 1 Uchwały Nr 0007.IX.49.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego, który otrzymuje brzmienie: 
„Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2015, pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 100% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa skrzyżowania 
ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej”, jednak nie więcej niż 26 830 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych).

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 0007.IX.49.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi 
z dnia 25 czerwca 2015r. pozostają bez zmian. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.63.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.IX.49.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:0
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 11:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2015 11:24 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)