Uchwała Nr 0007.X.64.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

­

Uchwała Nr 0007.X.64.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t. ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXVI/239/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. a następnie zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXIII/138/2004 z dnia 9 lipca 2004 r.

§ 2

Zmiana Studium, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar całej Gminy Miejskiej Złotoryja, 
w jej granicach administracyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.64.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:0
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2015 11:31 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)