Uchwała Nr 0007.X.68.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r.

­

Uchwała Nr 0007.X.68.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi 
z dnia 16 września 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, zmienioną Uchwałą Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r.  i Uchwałą  nr 0007.XVII.102.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2012r., zmienioną Uchwałą Nr 0007.VI.38.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje: 


§ 1

W § 3  Uchwały Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,  zmienioną Uchwałą Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r.  i  Uchwałą  nr 0007.XVII.102.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2012r., zmienioną Uchwałą Nr 0007.VI.38.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r.: 
a) zmianie ulega ust. 4, który otrzymuje brzmienie: opłata zryczałtowana za zastrzeżenie na okres 1 miesiąca 1 stanowiska postojowego (koperty) do korzystania na prawach wyłączności – za 1 miesiąc wynosi 150,00 zł.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.68.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:0
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2015 11:52 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)