Uchwała Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r.

­

Uchwała Nr 0007.X.69.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” 


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Przyjmuje się do realizacji ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” opracowany w oparciu o umowę o dofinansowanie  nr POIS.09.03.00-00-308/13 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca  Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:0
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2015 11:59 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)