Uchwała Nr 0007.X.71.2015 Rady Miejskiej W Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach

­

Uchwała Nr 0007.X.71.2015
Rady Miejskiej W Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r.


Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1

Tworzy się 2 odrębne obwody głosowania w szpitalach:
1) Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi,
2) Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.

§ 2

Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w §1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.71.2015 Rady Miejskiej W Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2015 12:09 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)