Uchwała Nr 0007.XI.76.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty targowej

­

Uchwała Nr 0007.XI.76.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 października 2015r.

w sprawie opłaty targowej


Na podstawie  art.  18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849  z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Złotoryi:
1) wprowadza opłatę targową; 
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, termin płatności dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2.

Na terenie miasta Złotoryja wprowadza się opłatę targową. 

§ 3.

1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Złotoryi, pobieranej w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży w pawilonie do handlu:
a) za zajęcie jednego pawilonu - 15,00 zł, 
b) za zajęcie dwóch pawilonów przez jednego handlującego - 26,00 zł,
c) za zajęcie każdego kolejnego pawilonu powyżej dwóch przez jednego handlującego - 10,00 zł
2) przy sprzedaży ze stoiska straganu otwartego zadaszonego - 5,00 zł za zajęcie jednego oznaczonego stanowiska,
3) przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy, ciągnika z przyczepą - 20,00 zł za zajęcie jednego oznaczonego stanowiska.

§ 4.

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych za korzystanie z mediów oraz usług.

§ 5.

Szczegółowe zasady korzystania z targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Złotoryi określa regulamin targowiska.

§ 6.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym zajęto miejsce w celach handlowych. 

§ 7.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi Panu Janowi Woch
3. Opłata targowa pobierana jest gotówką bezpośrednio na targowisku miejskim „Mój Rynek w Złotoryi do rąk wyznaczonego inkasenta, który na potwierdzenie przyjętej wpłaty wydaje pokwitowanie. Pokwitowaniem wniesionej opłaty targowej jest bilet opłaty targowej pobrany z Urzędu Miejskiego w Złotoryi i ostemplowany pieczęcią Urzędu Miejskiego w Złotoryi – będący drukiem ścisłego zarachowania.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w dniu, w którym zainkasował opłatę na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Złotoryja lub wpłaca w kasie Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
5. Ustala się wynagrodzenie inkasenta o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 7% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot zainkasowanych opłat targowych. 

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr 0007.XXXIII.125.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012r.  w sprawie stawek dziennych, terminów płatności oraz zasad poboru opłaty targowej, wyboru i wynagrodzenia inkasenta.

§ 10.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.


Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Ewa Miara 

Komentarz

­

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowska w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XI.76.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2015 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.10.2015 09:40 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)