Uchwała Nr 0007.XI.80.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

­

Uchwała Nr 0007.XI.80.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku


Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849  z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Grunty, budowle lub ich części oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 0007.XXXIII.192.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2013r.  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 5644).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ewa Miara 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XI.80.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2015 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.10.2015 10:19 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 10:17 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)