Uchwała Nr 0007.XI.81.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

­

Uchwała Nr 0007.XI.81.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi 
z dnia 22 października 2015r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 


Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach  lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się wzory formularzy na podatek od nieruchomości:
1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 – załącznik Nr 1
2) Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – załącznik Nr 2
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach ZN-1/A – załącznik Nr  3
4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1/B – załącznik Nr 4

§ 2.

1. Ustala się wzory formularzy na podatek rolny:
1) Informacja o gruntach IR-1 – załącznik Nr 5
2) Deklaracja na podatek rolny DR-1 – załącznik Nr 6
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A – załącznik Nr  7
4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym ZR-1/B – załącznik Nr 8

§ 3.

1. Ustala się wzory formularzy na podatek leśny:
1) Informacja o lasach IL-1 – załącznik Nr 9
2) Deklaracja na podatek leśny DL-1 – załącznik Nr 10
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A – załącznik Nr  11
4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B – załącznik Nr 12

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Traci moc uchwała nr 0007.XIV.77.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 163). 

§ 6.  

Uchwała  wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XI.81.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2015 10:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "ZL-1B.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "ZL-1A.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "DL-1.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "IL-1.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "ZR-1B.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "ZR-1A.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "DR-1.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "IR-1.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "ZN-1B.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "ZN-1A.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "DN-1.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:08 Dodano załącznik "IN-1.rtf" (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:06 Usunięto załącznik IL-1.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:06 Usunięto załącznik ZR-1B.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:06 Usunięto załącznik DR-1.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:05 Usunięto załącznik ZR-1A.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:05 Usunięto załącznik DL-1.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:05 Usunięto załącznik IR-1.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:00 Usunięto załącznik ZN-1B.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:00 Usunięto załącznik ZL-1A.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 11:00 Usunięto załącznik ZL-1B.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 10:59 Usunięto załącznik ZN-1A.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 10:59 Usunięto załącznik DN-1.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 10:59 Usunięto załącznik IN-1.rtf (Paweł Kochanowski)
23.10.2015 10:19 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)