Uchwała Nr 0007.XII.87.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

­

UCHWAŁA NR 0007.XII.87.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi 
z dnia 26 listopada 2015r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 

Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i  opłatach  lokalnych  (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się wzory formularzy na podatek od nieruchomości:
1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 – załącznik Nr 1
2) Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – załącznik Nr 2
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach ZN-1/A – załącznik Nr  3
4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1/B – załącznik Nr 4

§ 2.

1. Ustala się wzory formularzy na podatek rolny:
1) Informacja o gruntach IR-1 – załącznik Nr 5
2) Deklaracja na podatek rolny DR-1 – załącznik Nr 6
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A – załącznik Nr  7
4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym ZR-1/B – załącznik Nr 8

§ 3.

1. Ustala się wzory formularzy na podatek leśny:
1) Informacja o lasach IL-1 – załącznik Nr 9
2) Deklaracja na podatek leśny DL-1 – załącznik Nr 10
3) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A – załącznik Nr  11
4) Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B – załącznik Nr 12

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Traci moc uchwała nr 0007.XIV.77.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 163). 

§ 6.

Traci moc uchwała nr 0007.XI.81.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 4341). 

§ 7.  

Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.


Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XII.87.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2015 14:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.11.2015 14:43 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)