Uchwała Nr XXXIX/256/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

­

Uchwała Nr XXXIX/256/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wzory formularzy na podatek od nieruchomości:

 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 – załącznik Nr 1
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – załącznik Nr 2
 3. Dane o nieruchomościach ZN-1/A – załącznik Nr 3
 4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych ZN-1/B – załącznik Nr 4

§ 2.

1. Ustala się wzory formularzy na podatek rolny:

 1. Informacja o gruntach IR-1 – załącznik Nr 5
 2. Deklaracja na podatek rolny DR-1 – załącznik Nr 6
 3. Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A – załącznik Nr 7
 4. Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym ZR-1/B – załącznik Nr 8

§ 3.

1. Ustala się wzory formularzy na podatek leśny:

 1. Informacja o lasach IL-1 – załącznik Nr 9
 2. Deklaracja na podatek leśny DL-1 – załącznik Nr 10
 3. Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A – załącznik Nr 11
 4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B – załącznik Nr 12

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr III /14 / 2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 253, poz. 3704).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/256/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2005 12:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2005 13:06 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
15.12.2005 13:01 Dodano załącznik "Załacznik nr 12 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 13:01 Dodano załącznik "Załacznik nr 11 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 12:59 Dodano załącznik "Załacznik nr 10 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 12:59 Dodano załącznik "Załacznik nr 9 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 12:59 Dodano załącznik "Załacznik nr 8 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 12:59 Dodano załącznik "Załacznik nr 7 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 12:58 Dodano załącznik "Załacznik nr 6 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 12:58 Dodano załącznik "Załacznik nr 5 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 12:58 Dodano załącznik "Załacznik nr 4 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 12:57 Dodano załącznik "Załacznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 12:57 Dodano załącznik "Załacznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 12:57 Dodano załącznik "Załacznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/256/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 12:54 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)