Uchwała Nr XXXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

­

Uchwała Nr XXXIX/254/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przenosi się dochody budżetowe

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

100.000,-

50.000,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100.000,-

50.000,-

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

100.000,-

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

50.000,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych              i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

50.000,-

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

50.000,-

0410

wpływy z opłaty skarbowej

50.000,-

§ 2.

Przenosi się wydatki budżetowe

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

15.000,-

40002

Dostarczanie wody

15.000,-

4260

zakup energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody

15.000,-

710

Działalność usługowa

5.000,-

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

5.000,-

wydatki bieżące

5.000,-

750

Administracja publiczna

5.000,-

75022

Rady gmin

5.000,-

wydatki bieżące

5.000,-

801

Oświata i wychowanie

48.100,-

18.600,-

80101

Szkoły podstawowe

48.100,-

wydatki bieżące

48.100,-

80104

Przedszkola

12.000,-

2510

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

12.000,-

80110

Gimnazja

6.600,-

wydatki bieżące

6.600,-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.600,-

85305

Żłobki

3.600,-

wydatki bieżące

3.600,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

900,-

85401

Świetlice szkolne

900,-

wydatki bieżące

900,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

56.000,-

56.000,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

56.000,-

wydatki bieżące

56.000,-

90095

Pozostała działalność

56.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

56.000,-

§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2005 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2005 13:10 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)