Uchwała Nr XXXIX/257/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w mieście Złotoryja

­

Uchwała Nr XXXIX/257/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w mieście Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j .Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1.

Nazwa programu

Wprowadza się program pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw udzielanej w mieście Złotoryja.

§ 2.

Podstawa prawna

Podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej przewidzianej w uchwale stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

§ 3.

Przeznaczenie pomocy

  1. Pomoc horyzontalna na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw udzielana na nowe inwestycje. 
  2. Pomoc horyzontalna na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw udzielana na tworzenie nowych miejsc związanych z daną inwestycją.

§ 4.

Forma pomocy

Pomoc publiczna udzielana jest w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.


§ 5.

Definicje

1. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

1) nowe inwestycje – to inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego, inwestycje w:

  • a) środki trwałe,
  • b) wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how;

2) udział własny – środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferenta na rynku;

3) tworzenie nowych miejsc pracy - oznacza przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy;

4) mali i średni przedsiębiorcy – to przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004);

5) beneficjent pomocy - to mały lub średni przedsiębiorca, który otrzymał pomoc publiczną na podstawie uchwały;

6) intensywność pomocy - stosunek wartości pomocy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 6.

Warunki dopuszczalności pomocy operacyjnej, eksportowej lub w sektorach uznanych za wrażliwe

1. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej ani eksportowej.

2. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w następujących sektorach uznanych za wrażliwe:

1) w przypadku pomocy horyzontalnej na nowe inwestycje, o której mowa w § 9: w sektorze budownictwa okrętowego, w sektorze górnictwa węgla, w sektorze hutnictwa żelaza i stali, w sektorze włókien syntetycznych, w sektorze żeglugi morskiej. Zwolnienie nie może być również udzielane w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE L 325, z 24.12.2002, str. 33-184) oraz uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów importowanych.;

2) w przypadku pomocy horyzontalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, o której mowa w § 10: w sektorze budownictwa okrętowego, w sektorze górnictwa węgla, w sektorze hutnictwa żelaza i stali, w sektorze motoryzacyjnym, w sektorze włókien syntetycznych, w sektorze żeglugi morskiej oraz działający w transporcie. Zwolnienie nie może być również udzielane w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE L 325, z 24.12.2002, str. 33-184) oraz uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów importowanych.

3. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w rybołówstwie i akwakulturze.

§ 7.

Ogólne warunki dopuszczalności pomocy publicznej na podstawie uchwały

  1. Udzielenie pomocy, o której mowa w § 9, § 10 następuje zgodnie z programem pomocowym niniejszej uchwały. Zwolnienia wymienione w § 9, § 10 stanowią pomoc publiczna w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE nr 325 z dnia 24 grudnia 2002 r.), które są zwolnione z wymogu notyfikacji wynikającej z art. 88 ust. 3 Traktatu, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004).
  2. Pomoc w ramach „Programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw udzielanej w mieście Złotoryja” będzie udzielana pod warunkiem, że jej wartość brutto dla jednego przedsiębiorcy nie przekroczy kwoty 15 mln euro lub łączna wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach danego projektu inwestycyjnego nie przekroczy kwoty 25 mln euro.
  3. Wyklucza się możliwość udzielania pomocy na realizację dużego projektu inwestycyjnego, czyli nowej inwestycji, której wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro.
  4. Wyklucza się udzielenie pomocy na inwestycje odtworzeniowe (reinwestycje).
  5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 9, § 10 przyznaje w drodze decyzji Burmistrz Miasta Złotoryja, na wniosek podatnika, złożony łącznie z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi prawo do uzyskania danego zwolnienia.


§ 8.

Warunki dopuszczalności udzielania pomocy publicznej na nowe inwestycje w sektorze motoryzacyjnym

1. Pomoc publiczna na nowe inwestycje jest dopuszczalna pod warunkiem jej przeznaczenia na zakup środków trwałych niezbędnych do:
1) utworzenia nowego przedsiębiorstwa lub
2) rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa.

2. Intensywność pomocy:
1) W przypadku kiedy łączna wartość pomocy wspierającej tę inwestycje, wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto, przekracza równowartość 5 mln euro, maksymalna intensywność pomocy horyzontalnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym wynosi 30 % maksymalnej intensywności pomocy przewidzianej dla obszaru Gminy Miejskiej Złotoryja tj. 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 9.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczonej na nowe inwestycje

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne, które bezpośrednio przed podjęciem tej działalności były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, oraz przez innych przedsiębiorców, którzy podejmą po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej uchwały, działalność gospodarczą na terenie Miasta Złotoryi.

2. Zwolnienie przysługuje:
1) w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą , która bezpośrednio przed podjęciem działalności, o której mowa w ust. 1 była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – na okres 2 lat,
2) w przypadku innych przedsiębiorców zwolnienie obejmuje całość należnego podatku w pierwszym i drugim roku działalności, natomiast w latach następnych zwolnienie przysługuje w zależności od liczby zatrudnionych pracowników:
a) na okres 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
a) na okres 2 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy,
b) na okres 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy,
c) na okres 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 75 miejsc pracy,
d) na okres 5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 100 miejsc pracy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi pomoc horyzontalną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw udzielany na nowe inwestycje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004).

4. Przedsiębiorca dokona na terenie miasta Złotoryi nowej inwestycji w środki trwałe związane
 z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

5.Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej
 25%.

6. Działalność gospodarcza związana z nową inwestycją będzie prowadzona co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia inwestycji.

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od daty nabycia nieruchomości, nie wcześniej jednak niż od dnia powstania obowiązku podatkowego następującego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

8. Intensywność pomocy:
 a)  Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność w transporcie, maksymalna intensywność pomocy jest powiększana o 15 punktów procentowych brutto.

§ 10.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą przez podmioty gospodarcze, które podejmą po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej uchwały, działalność gospodarczą na terenie Miasta Złotoryi oraz zatrudnią co najmniej 5 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

2. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 może również skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją działalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycje, tj. nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich części oraz nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwolnienie przysługuje na okres:
1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
2) 2 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy,
3) 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy,
4) 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 75 miejsc pracy,
5) 5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 100 miejsc pracy.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi pomoc horyzontalną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw udzielany na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004).

5. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją może być udzielona na miejsca pracy, które będą utworzone nie później niż w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji, z którą są związane.

6. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%.

7. Działalność gospodarcza związana z nową inwestycją będzie prowadzona co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia inwestycji.

8. Nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane co najmniej przez 5 lat od dnia utworzenia.

9. Intensywność pomocy:
 a) Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność w transporcie, maksymalna intensywność pomocy jest powiększana o 15 punktów procentowych brutto

§ 11.

Wymagane dokumenty i informacje niezbędne do ustalenia dopuszczalności pomocy publicznej

1. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc, o której mowa w § 9 i § 10 są zobowiązani do zgłoszenia chęci przystąpienia do programu.

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do przedłożenia:
1) w przypadku pomocy horyzontalnej na nowe inwestycje, o której mowa w § 9:
a) wniosku o jej udzielenie, zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy,
b) deklaracji (DN-1) a w przypadku osób fizycznych informacji (IN-1) lub jej korekty na podatek od nieruchomości,
c) dokumentów potwierdzających nabycie nieruchomości,
d) zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru,
e) zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym
f) zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego,
g) zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy - w przypadku osób fizycznych,
h) pozwolenia na użytkowanie budynku lub budowli,
i) informacji dotyczącej pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł na realizację nowej inwestycji.
j) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
k) oświadczenie o poniesionych przez przedsiębiorcę kosztach inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na podstawie uchwały, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,
l) deklarację o prowadzeniu działalności gospodarczej, związanej z nową inwestycją przez okres 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;

2) w przypadku pomocy horyzontalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, o której mowa w § 10:
a) wniosku o jej udzielenie, zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy,
b) deklaracji (DN-1) a w przypadku osób fizycznych informacji (IN-1) lub jej korekty na podatek od nieruchomości,
c) informacji dotyczącej pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł na utworzenie miejsc pracy związanych z tą inwestycją,
d) dokumentów potwierdzających nabycie nieruchomości,
e) zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru,
f) zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym,
g) zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego,
h) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy w związku z zakończeniem budowy budynku lub budowli, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
i) oświadczenie o poniesionych przez przedsiębiorcę kosztach inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na podstawie uchwały, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,
j) deklarację o prowadzeniu działalności gospodarczej, związanej z nową inwestycją oraz utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat, na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,
k) oświadczenie o wysokości przewidywanych dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, o której mowa w § 10 uchwały obejmujących koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały,

§ 12.

Ograniczenia przedmiotowe zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały

1. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie § 9, § 10 uchwały nie podlegają:
1) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części służące do prowadzenia działalności w zakresie handlu,
2) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie stacji paliw.

§ 13.

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przewidzianą w programie

1. W przypadku pomocy horyzontalnej na nowe inwestycje (przewidzianej w § 9 programu), przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się następujące koszty inwestycji:
1) Koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak:
a) cena nabycia gruntów;
b) nakłady na budowle i budynki;
c) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności w:
- maszyny i urządzenia,
- narzędzia, przyrządy i aparaturę,
- wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
- infrastrukturę techniczną.
2) Koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne, takie jak uzyskanie patentów, zakup licencji oraz nieopatentowanego know-how.
W przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne, wartości te będą:
a) wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorstwo otrzymujące pomoc horyzontalną,
b) nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
c) ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz własnością przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 5 lat,
d) podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W przypadku pomocy horyzontalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją (przewidzianej w § 10 programu), przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, na które składają się koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnianiem.

3. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w sektorze transportu nie zalicza się kosztów nabycia środków transportu i urządzeń transportowych.

§ 14.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnych intensywności pomocy oraz monitorowanie pomocy

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do 15 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania z pomocy publicznej do:
1) złożenia oświadczenia o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł na realizację nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do programu;
2) przedłożenia informacji dotyczących kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, jednak nie dłuższym niż 2 lata.

2. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność wraz z odsetkami w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego.

3. Beneficjenci pomocy są zobowiązani do 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawiać Burmistrzowi Miasta Złotoryja informacje o wysokości zatrudnienia w prowadzonych przez siebie jednostkach organizacyjnych działających na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja (na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały) wg stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca roku bieżącego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia okresu korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały.

4. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

§ 15.

Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały

1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku:

1) sprzedaży nieruchomości lub jej części, będącej przedmiotem zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, przed upływem 5 lat od dnia udzielenia pomocy,

2) gdy nowo utworzone miejsca pracy związane z nową inwestycją, o której mowa w § 9, § 10 uchwały, nie zostały przez niego utrzymane w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości,

3) gdy działalność gospodarcza związana z nową inwestycją będzie prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat od dnia udzielenia pomocy lub nowo utworzone miejsca pracy nie zostaną utrzymane przez okres 5 lat od dnia udzielenia pomocy ,

2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Miasta Złotoryi o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na postawie uchwały - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

4. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją nastąpiło w okresie trwania zwolnienia od podatku od nieruchomości z przyczyn losowych :
1) w terminie 14 dni od wystąpienia tych okoliczności powiadomi Burmistrza Miasta Złotoryja o zmniejszeniu stanu zatrudnienia;
2) w terminie 30 dni od wystąpienia tych okoliczności uzupełni stan zatrudnienia do poziomu określonego przez przedsiębiorcę w oświadczeniu złożonym na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwał.

§ 16.
 
Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu

Zastosowanie przedmiotowych zwolnień z podatku od nieruchomości spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu miasta, w zależności od liczby przedsiębiorców, którzy będą realizować nowe inwestycje i tworzyć miejsca pracy. Będzie to część przyszłych dochodów budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości. Łączna wielkość środków przeznaczonych na udzielenie pomocy publicznej na podstawie uchwały szacuje się na około 1.200.000,- zł

§ 17.

Czas trwania programu

Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 18.

Beneficjenci pomocy

1. Adresatami pomocy są:
1) mali i średni przedsiębiorcy, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie miasta Złotoryi nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności gospodarczej,
2) mali i średni przedsiębiorcy, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały podejmą po raz pierwszy działalność gospodarczą oraz zatrudnią co najmniej 5 pracowników,

§ 19.

Organy udzielające pomocy

Organami udzielającymi pomocy są Rada Miejska w Złotoryi jako organ uchwałodawczy oraz Burmistrz Miasta Złotoryja jako organ podatkowy.

§ 20.

Kumulacja pomocy

1. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną na realizację tego samego projektu inwestycyjnego lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją tego projektu inwestycyjnego i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

2. Jeśli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z pomocy na nowe inwestycje oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, łącznie intensywność tych pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą; dopuszczalną wielkość pomocy oblicza się wówczas jako iloczyn maksymalnej intensywności oraz wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność w transporcie, maksymalna intensywność pomocy jest powiększana o 15 punktów procentowych brutto.

§ 21.

Zakres terytorialny pomocy

Program obejmuje swym działaniem teren Gminy Miejskiej Złotoryja.

§ 22.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej.

§ 23.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 24.

1. Traci moc § 1 ust. 1 pkt. 2, 3, § 1 ust. 2, 3 oraz § 2 ust. 1-17 uchwały Nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2. Traci moc uchwała Nr XI/62/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości


§ 25.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/257/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w mieście Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2005 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2005 13:32 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
15.12.2005 13:31 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
15.12.2005 13:26 Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX/257/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 13:25 Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/257/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 13:25 Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/257/2005" (Piotr Rewig)
15.12.2005 13:25 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/257/2005" (Piotr Rewig)