Uchwała Nr XXXIX/258/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

­

Uchwała Nr XXXIX/258/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi nadanym uchwałą Nr XXV / 159 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 października 2004r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotoryi wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1
  1) po punkcie 6 dodaje się punkt 6a w brzmieniu:
  „ 6a. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm)”.
 2. W § 3 po punkcie 2 dodaje się punkt 2a w brzmieniu:
   „2a) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania
   w sprawach zaliczek alimentacyjnych”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/258/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2005 13:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2005 13:32 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)