Uchwała Nr XXXIX/259/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

­

Uchwała Nr XXXIX/259/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 13 grudnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII /248/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się zapis § 2 pkt. 3)

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIX/259/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2005 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2005 13:36 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)