Zadania

­

Zadania ustawowe określa art. 4 i 20a ustawy o bibliotekach

Do podstawowych zadań bibliotek należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.
 • do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Do zadań powiatowej biblioteki publicznej należy:

 • pomoc oraz pośrednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych przez gminne biblioteki publiczne,
 • pomoc w opracowaniu zbiorów dla gimnnych bibliotek publicznych w powiecie,
 • doradztwo w inwentaryzacjach zbiorów w gminnych bibliotekach publicznych w powiecie,
 • opracowanie i publikowanie bibliografi regionalnej,
 • tworzenie i udostępnianie bibliotekarzom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,
 • koordynacja rocznej sprawozdawczości statystycznej gminnych bibliotek publicznych w powiecie,
 • pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych oraz usług bibliotecznych,
 • organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym. Pomoc publicznym bibliotekarzom w realizowaniu lokalnych programów kulturalno-oświatowych,
 • organizowanie przepływu informacji o normach, standardach, przepisach i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,
 • instruktaż i pomoc metodyczna gminnym bibliotekom publicznym na terenie powiatu,
 • organizacja doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych gminnych bibliotek publicznych w powiecie,
 • pośrednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy i seminaria organizowane przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, a także inne instytucje i organizacje,
 • organizacja innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu.

Pełny tekst ustawy o bibliotekach

Zadania statutowe określa Rozdział 2. Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi.
 

Zadania regulaminowe

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zadania
Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi
Informację opublikował:Aneta Wasilewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2016 10:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.11.2016 10:28 Utworzenie dokumentu. (Aneta Wasilewska)