UCHWAŁA NR 0007.XXII.178.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok

­

UCHWAŁA NR 0007.XXII.178.2016 
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1 031.600,- w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 133.400,-
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 165.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmniejsza  się wydatki ogółem o kwotę 1 031.600,- w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 75.178,-
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 106.778,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.    
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 007.XIII.101.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 13 do uchwały Nr 007.XIII.101.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
    Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.178.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2016 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.12.2016 11:34 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)